Popiół lotny do betonu

To produkt powstający w wyniku spalania węgla kamiennego w elektrociepłowni. Zmielony do postaci drobnego pyłu węgiel kamienny, wdmuchiwany jest do paleniska kotła i spalany w temperaturze ok. 1400oC. W trakcie procesu spalania częściowemu lub całkowitemu topnieniu ulegają mineralne, nie dające się spalić, części skał zawarte w węglu kamiennym. Przeważająca część stopionych cząsteczek mineralnych zostaje wyprowadzona strumieniem gazów spali-nowych i zatrzymana w filtrze w postaci popiołu lotnego. Popiół lotny z węgla kamiennego jest miałkim pyłem, który wskutek obróbki termicznej składa się w przeważającej mierze z kulistych, szklistych cząsteczek. Popiół lotny zbierany jest w zasobnikach, a następnie ładowany i transportowany w postaci suchej autocysternami. Produkcja popiołu lotnego z węgla kamiennego podlega stałej kontroli jakościowej i optymalizacji składu fizykochemicznego a w szczególności strat prażenia (zawartości części palnych).

Właściwości popiołu lotnego

Popiół lotny ma postać miałkiego pyłu mineralnego w kolorze od jasno- do ciemnoszarego i jasnobrązowym. Popiół lotny składa się w przeważającej części z tlenków krzemu, glinu i żelaza. Poza tym zawiera, tak samo jak naturalne skały, różnego rodzaju pierwiastki śladowe oraz wykazuje niewielki udział nie spalonych części węgla kamiennego w postaci cząsteczek koksu. Wskutek termicznej obróbki w komorze paleniskowej popiół lotny z węgla kamiennego wchodzi w obecności wapnia w temperaturze pokojowej w reakcje pucolanowe. Powstają przy tym, tak jak przy hydratacji cementu portlandzkiego, mikroskopijnie małe, krystaliczne wapienno-krzemianowe i wapienno-glinianowe hydraty, które scalają się w twardą skałę. Pod względem składu chemicznego popiół lotny odpowiada znanym od ponad 2000 lat popiołom wulkanicznym i skałom, takim jak trass i pumeks.

W zastosowaniu popiołu lotnego z węgla kamiennego dużą rolę odgrywają także jego fizyczne właściwości. Szkliste, w przeważającej większości kuliste cząsteczki mają średnicę między 0,5 a 200um. Przeciętna średnica ziarna leży pomiędzy 5 a 20um. Popioły lotne z węgla kamiennego wykazują gęstości właściwą ziarna od 2200 do 2500 kg/m3 oraz gęstość objętościową od 800 do 1100 kg/m3

Zastosowanie

Popiół lotny jako pucolana umożliwia redukcję udziału cementu. Dzięki swoim cennym właściwościom oraz konkurencyjnej cenie może być używany zarówno jako dodatek do betonu i cementu, dodatek w procesie produkcji galanterii betonowej (wibroprasowanej kostki brukowej itp.), cegły, pustaków, jako materiał nasypowy i wypełniający oraz materiał do polepszania gruntów budowlanych.

Popiół lotny do betonu oferowany przez Renevis odpowiada w pełni wymogom normy PN-EN 450-1+A1:2009 Popiół lotny do betonu i jest oznakowany symbolem CE, zgodnie z Certyfikatem Zgodności WE wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. Na produkt wydana została także Krajowa Deklaracja Zgodności, poparta znakiem budowlanym B.

Dodatkowo posiadamy Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dopuszczający popioły lotne z węgla kamiennego pochodzące z EC Wrocław i EC Czechnica jako dodatek do betonu.

Miejsca załadunku popiołu:

  • Wrocław (teren Kogeneracji SA, ul. Kleczkowska)
  • Czechnica / Siechnice k/Wrocławia (teren Kogeneracji SA)
  • Kamień ( teren ZP Kamień k/ Długołęki)
  • Łagisza ( teren Elektrowni Łagisza)
  • Gdynia ( teren Elektrociepłowni EDF Wybrzeże)

Szczegółowych informacji na temat sprzedaży  popiołów udzielają: